మాటకారితనంతో మాహా జాదు పనులు చేసి ఇప్పుడు గోళ్లు గిల్లుకుంటున్నాడు

మాటకారితనంతో మాహా జాదు పనులు చేసి ఇప్పుడు గోళ్లు గిల్లుకుంటున్నాడు