సినిమాల్లో మన హీరో హీరోయిన్లు వేసుకునే బట్టలను తర్వాత ఏమి చేస్తారో తెలుసా ?

సినిమాల్లో మన హీరో హీరోయిన్లు వేసుకునే బట్టలను తర్వాత ఏమి చేస్తారో తెలుసా ? Do You Know Where Stars Costumes Will Go After The Movie??