హీరో వేణు గుర్తున్నాడా? తను అలా అవ్వడానికి అసలు కారణాలు ఇవే

హీరో వేణు గుర్తున్నాడా? తను అలా అవ్వడానికి అసలు కారణాలు ఇవే