పాపం తమన్నా పరిస్థితి దారుణం కష్టపడినా లాభం లేకపోయింది

పాపం తమన్నా పరిస్థితి దారుణం కష్టపడినా లాభం లేకపోయింది