అర్జున్ రెడ్డి , నిన్ను కోరి సినిమాలను కలిపేశారు… ఎవరు ఎడిట్ చేశారో కానీ దండేసి దండం పెట్టాలి బయ్యా

అర్జున్ రెడ్డి,నిన్ను కోరి సినిమాలను కలిపేశారు… ఎవరు ఎడిట్ చేశారో కానీ దండేసి దండం పెట్టాలి బయ్యా