ఒక్క క్షణంలో ఎంత ఘోరం జరిగిందో చూడండి… మృత్యువు ఏ రూపంలో వస్తుందో చెప్పలేం అంటే ఇదేనెమో

ఒక్క క్షణంలో ఎంత ఘోరం జరిగిందో చూడండి… మృత్యువు ఏ రూపంలో వస్తుందో చెప్పలేం అంటే ఇదేనెమో