పెళ్లి పీటలు ఎక్కబోతున్న ఆమ్రపాలి, వరుడు మనకు తెలిసినవాడే

పెళ్లి పీటలు ఎక్కబోతున్న ఆమ్రపాలి, వరుడు మనకు తెలిసినవాడే