కత్తి మహేష్ దాడులపై స్పందించిన పవన్ కళ్యాణ్ — నేను చాలా మొండోన్ని

కత్తి మహేష్ దాడులపై స్పందించిన పవన్ కళ్యాణ్ — నేను చాలా మొండోన్ని