ఒకే ఒక్క సినిమాతో సంచలన నటిగా మారిన విలన్ సంపత్ భార్య !!

ఒకే ఒక్క సినిమాతో సంచలన నటిగా మారిన విలన్ సంపత్ భార్య !!