టీవీ నటి శ్యామలను అతి దారుణంగా కొట్టారు…ఎవరు? ఎందుకో తెలిస్తే షాక్

శ్యామలను అతి దారుణంగా కొట్టారు…ఎవరు? ఎందుకో తెలిస్తే షాక్